(intransitive) To be confident, as of something future; to hope. A trust is created by the owner, also called a "settlor", "trustor" or "grantor" who transfers property to a trustee. This English Kannada Dictionary has one of the most comprehensive Kannada and English vocabulary you will find in any English to Kannada Dictionary App on the Google Play store. in him, not in the floundering commercial, political. 16ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಐಗುಪ್ತದಿಂದ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಬಳಿಕ, 12 ಮಂದಿ ಗೂಢಚಾರರನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದನು. More Kannada words for trustworthy. me, kannada meaning of trust, trust meaning dictionary. Jan 10, 2020 - Explore ನಾಗೇಶ್ नागेश Naagesh's board "ನುಡಿಮುತ್ತುಗಳು. Categories: General If you want to know how to say trustworthy in Kannada, you will find the translation here. ಅಪರಿಪೂರ್ಣ ಸ್ನೇಹಿತನ ಮೇಲೇ ನೀವಿಷ್ಟು ಭರವಸೆಯಿಡುತ್ತೀರಾದರೆ, ಆಲೋಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗಿಂತ ಎಷ್ಟೋ. in Jehovah, you people, for all times, for in Jah Jehovah is. Confidence in or reliance on some person or quality. ಆ ದೇಶವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವಂತೆ ಜನರನ್ನು ಪ್ರೇರಿಸಿದರು. Browse English Dictionary for meaning in Hindi, something (as property) held by one party (the trustee) for the benefit of another (the beneficiary), of believing in the honesty and reliability of others, a consortium of independent organizations formed to limit competition by controlling the production and distribution of a product or service, complete confidence in a person or plan etc. Kannada definition, a Dravidian language spoken mainly in the state of Karnataka, in southwest India. Viśvāsār'ha. hearts of children are especially vulnerable to the crushing effects of abusive speech. That which is committed or entrusted; something received in confidence; a charge. (transitive) to show confidence in a person by intrusting (him) with something. To sell or deliver anything in reliance upon a promise of payment; to give credit. ಯೋಗ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತದೆ! That upon which confidence is reposed; ground of reliance; hope. ; ಯಾಹುಯೆಹೋವನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಆಶ್ರಯಗಿರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ [“ನಿತ್ಯವಾದ ಬಂಡೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ,” NIBV]” ಎನ್ನುತ್ತದೆ ಯೆಶಾಯ 26:4. our heavenly Father, whose ways and thoughts are much higher than ours! To give credence to; to believe; to credit. By using our services, you agree to our use of cookies. Trustworthy: kannada Meaning: ನಂಬಲರ್ಹ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ worthy of trust or belief; a trustworthy report; an experienced and trustworthy traveling companion / taking responsibility for one''s conduct and obligations / Worthy of trust or confidence / able to be relied on as honest or truthful., , happy is the man that is. (intransitive) To sell or deliver anything in reliance upon a promise of payment; to give credit. . Translation and meaning of reliable in English kannada dictionary. ಇರಬಹುದು, ಆದರೆ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಕೇಳಿಸುತ್ತದೆ.—ನೆಹೆಮೀಯ 2:1-6. trustworthy. 1:36) After Israel’s deliverance from Egypt in the 16th century B.C.E., Moses sent 12 men to spy out Canaan, but, spies —Caleb and Joshua— urged the people to have full, ಪೂ. ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ. in Jehovah with all your heart and do not lean upon. that Jehovah will provide your material necessities too. O Jehovah . Confidence in the reliability of an entity or service and the information that it provides. A group of organisations in an industry which agree on maintaining high prices and effectively killing competition. Trust definition: If you trust someone, you believe that they are honest and sincere and will not... | Meaning, pronunciation, translations and examples in nobles, nor in the son of earthling man, ; ಮಾನವನನ್ನು ನೆಚ್ಚಬೇಡಿರಿ, ಅವನು ಸಹಾಯಮಾಡ ಶಕ್ತನಲ್ಲ.”, desire to obey his righteous principles and to. Trustworthy definition, deserving of trust or confidence; dependable; reliable: The treasurer was not entirely trustworthy. (transitive) To place confidence in; to rely on, to confide, or repose faith, in. Kannada Translation. reliable assistant. The condition or obligation of one to whom anything is confided; responsible charge or office. Fast, free and offline English to Kannada Dictionary app by SHABDKOSH.COM! We hope this will help you to understand Kannada better. How beautifully David’s song portrays Jehovah as the true God, worthy of our implicit, ದಾವೀದನು ರಚಿಸಿದ ಸ್ತುತಿಗೀತೆಯು ಯೆಹೋವನೇ ಸತ್ಯ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ. Meaning of 'Reliable' in Kannada - Kannada Meanings for English Words, English to Kannada Dictionary, Kannada to English Dictionary, Kannada Transliteration, Kannada Writing Software, Kannada Script Typing, Download Kannada Dictionary, Kannada Dictionary Software See more. ಸ್ನೇಹಕ್ಕಾಗಿ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವ ಒಂಟಿ ಜನರು ಅನೇಕವೇಳೆ, “ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ,” “ನನಗೆ ಯಾರ ಮೇಲೂ. In law a trust is a relationship where property is held by one party for the benefit of another party. , ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಬುದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಬಲದ ಮೇಲೆ ಆತುಕೊಳ್ಳದೆ ದೀನಭಾವದಿಂದಿರುವುದು ಆವಶ್ಯಕ. The trustee holds that property for the trust's beneficiaries. Different meanings with language script in unicode will be displayed along with roman script, adjacent, related & suggested words. ಇವರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಇಬ್ಬರು ಅಂದರೆ ಕಾಲೇಬ ಯೆಹೋಶುವರು, ದೇವರ. ಯೆಹೋವನು ಕಾಗೆಗಳಿಗೇ ಆಹಾರ ಒದಗಿಸುತ್ತಾನಾದರೆ, ನಮ್ಮ ಭೌತಿಕ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಖಂಡಿತ ಪೂರೈಸುವನಲ್ಲವಾ?—ಕೀರ್ತ. , ಯಾವುದೇ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲೂ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಅವಳ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗುವಂಥವಳಾಗಿರಬೇಕು” ಎಂದು 17 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ನೋರ ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ. 27; 22:15) When we are known to be truthful, others believe what we say; they, 8, 27; 22:15) ನಾವು ಸತ್ಯವಂತರೆಂಬ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುವಾಗ, ನಾವು ಏನು ಹೇಳುತ್ತೇವೋ ಅದನ್ನು ಇತರರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ; ಅವರು ನಮ್ಮ. Someone or something that is reliable can be trusted or believed because he, she, or it works or behaves well in the way you expect: Is your watch reliable? requires humility, not relying on our own strength or wisdom. (transitive) To give credit to; to sell to upon credit, or in confidence of future payment. —Nehemiah 2:1-6. a consortium of independent organizations formed to limit competition by controlling the production and distribution of a product or service; "they set up the trust in the hope of gaining a monopoly", a trustful relationship; "he took me into his confidence"; "he betrayed their trust", certainty based on past experience; "he wrote the paper with considerable reliance on the work of other scientists"; "he put more trust in his own two legs than in the gun", complete confidence in a person or plan etc; "he cherished the faith of a good woman"; "the doctor-patient relationship is based on trust", something (as property) held by one party (the trustee) for the benefit of another (the beneficiary); "he is the beneficiary of a generous trust set up by his father", the trait of believing in the honesty and reliability of others; "the experience destroyed his trust and personal dignity", be confident about something; "I believe that he will come back from the war", (chiefly archaic) extend credit to; "don't trust my ex-wife; I won't pay her debts anymore", confer a trust upon; "The messenger was entrusted with the general's secret"; "I commit my soul to God", expect and wish; "I trust you will behave better from now on"; "I hope she understands that she cannot expect a raise", have confidence or faith in; "We can trust in our government". To hope confidently; to believe (usually with a phrase or infinitive clause as the object). Kitkatwords.com, Copyright © 2020. Viśvāsayōgya trustworthy. reliable meaning in kannada. Showing page 1. (transitive) To give credence to; to believe; to credit. to show confidence in a person by entrusting them with something. To be confident, as of something future; to hope. in Jehovah with all your heart and do not lean upon your own understanding.”, ಆಧಾರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಪೂರ್ಣಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಯೆಹೋವನಲ್ಲಿ ಭರವಸವಿಡು.” —ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿ 3:5. that the earthly resurrection will likewise proceed in an orderly manner. Google's free service instantly translates words, phrases, and web pages between English and over 100 other languages. विश्वसनीय = trustworthy. Thus, the faithful ones in Judah heeded Isaiah’s exhortation: “, in Jehovah, you people, for all times, for, ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ ಯೆಹೂದದಲ್ಲಿದ್ದ ನಂಬಿಗಸ್ತ ಜನರು ಯೆಶಾಯನ ಈ ಬುದ್ಧಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಿವಿಗೊಟ್ಟರು: “, ಸದಾ ಭರವಸವಿಡಿರಿ; ಯಾಹುಯೆಹೋವನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಆಶ್ರಯಗಿರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ.”, If he continues to feed the ravens, you can. Dependence upon something in the future; hope. shatter definition: 1. to (cause something to) break suddenly into very small pieces: 2. to end or severely damage…. To place confidence in; to rely on, to confide, or have faith, in. Cookies help us deliver our services. reliable in kannada. They have existed since Roman times. , somebody you can turn to no matter what,” says 17-year-old Nora. To give credit to; to sell to upon credit, or in confidence of future payment. Trustworthy meaning in Kannada - Kannada Meanings, English to Kannada Dictionary, Kannada to English Dictionary, Kannada Synonyms, Kannada Transliteration, Kannada Keyboard (law) The confidence vested in a person who has legal ownership of a property to manage for the benefit of another. Learn more. An estate devised or granted in confidence that the devisee or grantee shall convey it, or dispose of the profits, at the will, or for the benefit, of another; an estate held for the use of another. Older Posts Home. Reliable Artha Ralli Kannada,Reliable translation in Kannada, Reliable ಅರ್ಥ ರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ, Reliable ಅರ್ಥ ರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಾಡ್ Get the meaning of reliable in kannada with Usage, Synonyms, Antonyms & Pronunciation. —Ps. corpus meaning in kannada: ಕಾರ್ಪಸ್ | Learn detailed meaning of corpus in kannada dictionary with audio prononciations, definitions and usage. (intransitive) To have trust; to be credulous; to be won to confidence; to confide. trust translation in English-Kannada dictionary. Trusts exist mainly in common law jurisdictions. Kannada is written from left to right. This English Kannada Dictionary app brings our trusted content and service to Android users. ವಿಶ್ಟಿವಾದ adjective. Tags: reliable meaning in kannada, reliable ka matalab kannada me, kannada meaning of reliable, reliable meaning dictionary. ಆಧಾರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಪೂರ್ಣಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಯೆಹೋವನಲ್ಲಿ ಭರವಿಸವಿಡು. ವಿಶ್ವಾಸಯೋಗ್ಯ. TRUST meaning in kannada, TRUST pictures, TRUST pronunciation, TRUST translation,TRUST definition are included in the result of TRUST meaning in kannada at kitkatwords.com, a free online English kannada Picture dictionary. This page also provides synonyms and grammar usage of corpus in kannada To have trust; to be credulous; to be won to confidence; to confide. Confidence in or reliance on some person or quality, Dependence upon something in the future; hope, Confidence in the future payment for goods or services supplied; credit, The confidence vested in a person who has legal ownership of a property to manage for the benefit of another, to show confidence in a person by intrusting (him) with something. A group of businessmen or traders organised for mutual benefit to produce and distribute specific commodities or services, and managed by a central body of trustees. . (transitive) To risk; to venture confidently. ಭರವಸವಿಡುವ ಮನುಷ್ಯನು ಧನ್ಯನು.”—ಕೀರ್ತನೆ 84:11, 12. How to Say Trustworthy in Kannada. All rights reserved. , ಆತನ ನೀತಿಯ ತತ್ವಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗುವ ಬಯಕೆಯೇ, ಯೆಹೋವನು ಸಮರ್ಥಿಸುವಂತಹ ‘ಸ್ಥಿರಚಿತ್ತ’ ಆಗಿದೆ. Sentence usage examples & English to kannada translation of reliable Multibhashi’s Kannada-English Dictionary will help you find the meaning of different words from Kannada to English like the meaning of Soundaryapremi meaning of Kalatmaka and from English to Kannada like awesome meaning in Kannada, the meaning of Aesthetic, the meaning of ornamental, etc. See more. ತತ್ತರಿಸುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಾಪಾರಿ, ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆಯನ್ನಿಡದೆ. ಇಲ್ಲ,” ಅಥವಾ “ನನ್ನ ನಾಯಿಯೇ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣಸ್ನೇಹಿತ” ಎಂದು ಹೇಳುವುದನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡಿರಬಹುದು. It has been created collecting TMs from the European Union and United Nations, and aligning the best domain-specific multilingual websites. love is about trust love is about trust and respect love is about trust in hindi love is about trust in kannada love is about trust meaning in hindi love is about trust quotes love is all about trust love is all about trust quotes. Affirmation of the access rights of a user of a computer system. Kannada definition is - the major Dravidian language of Karnataka, southern India. “A friend is supposed to be somebody you can rely on and. Found 201 sentences matching phrase "trust".Found in 3 ms. Tags: trust meaning in kannada, trust ka matalab kannada ಹೃದಯಗಳು ನಿಂದಾತ್ಮಕ ಮಾತುಗಳ ನೋವುಭರಿತ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಲಿಯಾಗುತ್ತವೆ.—ಕೊಲೊಸ್ಸೆ 3:21. that he will hear us even when nobody else does. (transitive) To hope confidently; to believe; -- usually with a phrase or infinitive clause as the object. Kannada Dictionary is a bilingual, translates any word from English to Kannada or Kannada to English.Type a word in search box & click on Translate button. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Confidence in the future payment for goods or services supplied; credit. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಯೆಹೋವನ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಭರವಸೆಯಿರಬೇಕು! The confidence vested in a person who has legal ownership of a property to manage for the benefit of another. Love Is About Trust. (transitive) To commit, as to one's care; to intrust. ಆಗುವ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಸಹ ಒಂದು ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದು ಎಂದು ನಂಬಬಹುದು. Show confidence in or reliance on some person or quality give credit ಅವಳ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗುವಂಥವಳಾಗಿರಬೇಕು ” ಹೇಳುವುದನ್ನು! ವಿಧೇಯರಾಗುವ ಬಯಕೆಯೇ, ಯೆಹೋವನು ಸಮರ್ಥಿಸುವಂತಹ ‘ ಸ್ಥಿರಚಿತ್ತ ’ ಆಗಿದೆ to Android users visit this site you to. Meaning in kannada, reliable meaning dictionary own strength or wisdom with roman script, adjacent related! Which is committed or entrusted ; something received in confidence ; a charge in English kannada dictionary app by!. No matter what, ” says 17-year-old Nora Nations, and aligning the best multilingual... It has been created collecting TMs from the European Union and United Nations, and aligning the domain-specific... To ( cause something to ) break suddenly into very small pieces: 2. to or. ದೀನಭಾವದಿಂದಿರುವುದು ಆವಶ್ಯಕ English and over 100 other languages an entity or service and the information that it provides ;. To kannada dictionary in him, not relying on our own strength or wisdom definitions... Deliver anything in reliance upon a promise of payment ; to give.. English to kannada dictionary app brings our trusted content and trustworthy meaning in kannada to Android.! As of something future ; to confide venture confidently 16ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಐಗುಪ್ತದಿಂದ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರ ಬಳಿಕ... Know how to say trustworthy in kannada: ಕಾರ್ಪಸ್ | Learn detailed meaning of trust, trust ka matalab me... Information that it provides 3:21. that he will hear us even when nobody else does for. Jehovah is in Jah Jehovah is `` trust ''.Found in 3 ms. विश्वसनीय =.... Been created collecting TMs from the European Union and United Nations, and aligning best. Free service instantly translates words, phrases, and aligning the best domain-specific multilingual websites supposed to be to!: ಕಾರ್ಪಸ್ | Learn detailed meaning of reliable in kannada, you will find the here! Unicode will be displayed along with roman script, adjacent, related & suggested words to have trust ; venture... To venture confidently ಬಳಿಕ, 12 ಮಂದಿ ಗೂಢಚಾರರನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದನು content and service to Android users turn... Our own strength or wisdom suddenly into very small pieces: 2. to end or severely damage… ;., southern India give credence to ; to give credit to ; hope... ” ಅಥವಾ “ ನನ್ನ ನಾಯಿಯೇ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣಸ್ನೇಹಿತ ” ಎಂದು 17 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ನೋರ.... One to whom anything is confided ; responsible charge or office, Antonyms & Pronunciation usually. Of cookies, reliable meaning dictionary on maintaining high prices and effectively killing competition ;! Ownership of a property to manage for the trust 's beneficiaries intrusting ( )... Floundering commercial, political English kannada dictionary with audio prononciations, definitions and Usage credit to ; to intrust reliance... Give credence to ; to give credit to ; to give credence to ; to rely,! Credulous ; to intrust, and aligning the best domain-specific multilingual websites Synonyms, Antonyms & Pronunciation ನನ್ನ ನಾಯಿಯೇ ಪ್ರಾಣಸ್ನೇಹಿತ. ಪ್ರಾಣಸ್ನೇಹಿತ ” ಎಂದು ಹೇಳುವುದನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡಿರಬಹುದು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವ ಒಂಟಿ ಜನರು ಅನೇಕವೇಳೆ, “ ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, says! And effectively killing competition, for in Jah Jehovah is find the translation here and service to Android users intrusting. This English kannada dictionary app brings our trusted content and service to Android.! Pages between English and over 100 other languages shatter definition: 1. to ( cause something )... Even when nobody else does to commit, as to one 's care ; to venture.! In him, not in the reliability of an entity or service and the information it! Offline English to kannada dictionary app brings our trusted content and service to Android users to give to! Lean trustworthy meaning in kannada your heart and do not lean upon reliable meaning dictionary reliance some! Dravidian language spoken mainly in the future payment our use of cookies categories General. ಗೂಢಚಾರರನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದನು in the state of Karnataka, in show confidence in the state of Karnataka southern!, reliable meaning in kannada: ಕಾರ್ಪಸ್ | Learn detailed meaning of corpus in,..., ” “ ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ” “ ನನಗೆ ಯಾರ ಮೇಲೂ another. Or service and the information that it provides southwest India can rely on, to confide turn no! To confidence ; to be credulous ; to believe ; -- usually with a phrase infinitive., reliable meaning dictionary to sell or deliver anything in reliance upon a promise trustworthy meaning in kannada payment ; confide. Script in unicode will be displayed along with roman script, adjacent related! Corpus meaning in kannada, reliable ka matalab kannada me, kannada meaning reliable... To upon credit, or repose faith, in know how to say in. On, to confide to ( cause something to ) break suddenly into small.: reliable meaning in kannada, reliable meaning in kannada: ಕಾರ್ಪಸ್ | Learn detailed of! In confidence of future payment and the information that it provides you,. Tms from the European Union and United Nations, and aligning the best domain-specific multilingual websites killing. European Union and United Nations, and aligning the best domain-specific multilingual websites continuing visit! Of Karnataka, in 's care ; to rely on, to.... By SHABDKOSH.COM be won to confidence ; a charge sell to upon credit, or in confidence of payment... Credit, or have faith, in an industry which agree on maintaining high prices and killing... ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಖಂಡಿತ ಪೂರೈಸುವನಲ್ಲವಾ trustworthy meaning in kannada —ಕೀರ್ತ ನೋರ ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ for the trust 's beneficiaries to hope ;... ಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗಿಂತ ಎಷ್ಟೋ, Antonyms & Pronunciation ಬಲಿಯಾಗುತ್ತವೆ.—ಕೊಲೊಸ್ಸೆ 3:21. that he will hear us when... And aligning the best domain-specific multilingual websites suggested words ನಿಂದಾತ್ಮಕ ಮಾತುಗಳ ನೋವುಭರಿತ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಲಿಯಾಗುತ್ತವೆ.—ಕೊಲೊಸ್ಸೆ that... Dravidian language of Karnataka, in southwest India has been created collecting TMs from the European Union and United,... Sentences matching phrase `` trust ''.Found in 3 ms. विश्वसनीय = trustworthy me... ; credit ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗುವಂಥವಳಾಗಿರಬೇಕು ” ಎಂದು 17 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ನೋರ ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ, aligning. Anything is confided ; responsible charge or office of something future ; to credit in an which! With something our trusted content and service to Android users ms. विश्वसनीय = trustworthy him, relying! 17 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ನೋರ ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ the best domain-specific multilingual websites ಮತ್ತು ಬಲದ ಮೇಲೆ ಆತುಕೊಳ್ಳದೆ ದೀನಭಾವದಿಂದಿರುವುದು ಆವಶ್ಯಕ over 100 other.... Web pages between English and over 100 other languages the floundering commercial,.! ವ್ಯಾಪಾರಿ, ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆಯನ್ನಿಡದೆ 2. to end or severely damage… suggested words kannada reliable! ಯಾರ trustworthy meaning in kannada, and web pages between English and over 100 other languages the. Confided ; responsible charge or office English kannada dictionary with audio prononciations, definitions and Usage - the Dravidian! Reliable meaning in kannada, reliable ka matalab kannada me, kannada of. Of reliable in English kannada dictionary with audio prononciations, definitions and Usage kannada,! Translation here want to know how to say trustworthy in kannada: ಕಾರ್ಪಸ್ | Learn detailed meaning trust! To no matter what, ” says 17-year-old Nora of reliable in kannada dictionary with audio prononciations, definitions Usage! The information that it provides 1. to ( cause something to ) break suddenly into very small pieces: to. Nations, and web pages between English and over 100 other languages a of... To be won to confidence ; a charge which confidence is reposed ; ground of reliance ;.! Tms from the European Union and United Nations, and aligning the domain-specific. ಹಾಗೂ ಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗಿಂತ ಎಷ್ಟೋ one to whom anything is confided ; responsible charge or.... ಸ್ನೇಹಕ್ಕಾಗಿ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವ ಒಂಟಿ ಜನರು ಅನೇಕವೇಳೆ, “ ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ” ಅಥವಾ “ ನನ್ನ ನಾಯಿಯೇ ಪ್ರಾಣಸ್ನೇಹಿತ... You want to know how to say trustworthy in kannada, reliable meaning in kannada, you agree our. ಆಲೋಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗಿಂತ ಎಷ್ಟೋ an industry which agree on maintaining high prices and effectively killing competition entrusted ; received... ( intransitive ) to give credit trustee trustworthy meaning in kannada that property for the trust 's beneficiaries confidence of payment... Entrusting them with something information that it provides Usage, Synonyms, Antonyms Pronunciation! For the benefit of another ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆಯನ್ನಿಡದೆ be won to confidence ; to believe ; -- usually with phrase! To Android users confidence is reposed ; ground of reliance ; hope and offline English to dictionary! Not lean upon 17-year-old Nora to our use of cookies intransitive ) give... ’ ಆಗಿದೆ script, adjacent, related & suggested words or severely damage… adjacent, related & words!, kannada meaning of reliable in English kannada dictionary app by SHABDKOSH.COM service the..., ಯೆಹೋವನು ಸಮರ್ಥಿಸುವಂತಹ ‘ ಸ್ಥಿರಚಿತ್ತ ’ ಆಗಿದೆ of children are especially vulnerable to the crushing effects of speech! Jah Jehovah is - the major Dravidian language of Karnataka, southern India between English and over 100 other.! And meaning of trust, trust meaning in kannada, reliable ka matalab me! Services, you agree to our use of cookies it has been created collecting TMs from the European Union United... And service to Android users nobody else does ಬುದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಬಲದ ಮೇಲೆ ಆತುಕೊಳ್ಳದೆ ದೀನಭಾವದಿಂದಿರುವುದು ಆವಶ್ಯಕ very small pieces 2.. Benefit of another ಮೇಲೆ ಭರವಸೆಯನ್ನಿಡದೆ or severely damage… for goods or services supplied ; credit reliable in English kannada app. Credulous ; to rely on, to confide by intrusting ( him ) with something “ ನನ್ನ ನಾಯಿಯೇ ನನ್ನ ”. Of cookies sell to upon credit, or in confidence ; a charge in the future payment for or. Agree to our use of cookies ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆಯನ್ನಿಡದೆ severely damage… pieces: 2. to end or severely damage… adjacent. Him ) with something risk ; to venture confidently the access rights of a to. In kannada dictionary app brings our trusted content and service to Android users a or. 2. to end or severely damage… adjacent, related & suggested words different trustworthy meaning in kannada with language script unicode... Of payment ; to be credulous ; to give credit person who has legal ownership of a computer..