Read Ang Dating Biblia - 1905 (Tagalog Bible) - First Juan Chapter - 3. We provide Filipino to English Translation. 2 Mga minamahal, anak na tayo ng Diyos ngayon, ngunit hindi pa nahahayag ang magiging kalagayan natin. Sapagkat ang Diyos ay higit sa ating budhi, at alam niya ang lahat ng bagay. Ito ang taludturan o bersong tinawag na ang "Mabuting Balita sa loob ng isang balat ng mani" dahil naglalaman ito ng kabuuran ng isa sa pinakamahalagang mga panuntunan o doktrina ng Kristianismo, na nilalahad ng paganito batay sa Bibliyang Tagalog … Tagalog Tagalog; Tamil ... (PANGARAL BILANG 3 SA MULING PAGKABUHAY) (Prayer and Fasting for Deliverance in Our Time - Sermon #3 on Revival) 08 - 03 - 2014 PM: BIGYAN NAMAN NINYO AKO NG KAPANGYARIHANG ITO (PANGARAL BILANG 2 SA MULING PAGKABUHAY) (Give Me This Power - Sermon #2 on Revival) 07 - 27 - 2014 PM: ANG GANITO (PANGARAL BILANG 1 SA MULING PAGKABUHAY) (This Kind - Sermon #1 … Sumagot si Jesus at sa kaniya'y sinabi, Katotohanan, katotohanang … 24 At ang tumutupad ng kaniyang mga utos ay mananahan sa kaniya, at siya ay sa kaniya. Nalalaman natin, na kung siya'y mahayag, tayo'y magiging katulad niya: sapagka't siya'y ating makikitang gaya ng kaniyang sarili. Tinatawag niya tayong mga anak ng Diyos, at iyan nga ang totoo. —Juan 3:1-5 We also provide more translator online here. 'Sayings,' when related to Jehovah, signify informing or instructing. Kabanata 3 . Dahil dito'y hindi tayo nakikilala ng sanglibutan, sapagka't siya'y hindi nakilala nito. 8 Ang gumagawa ng kasalanan ay sa diablo; sapagka't buhat pa nang pasimula ay nagkakasala ang diablo. 1 May isang iginagalang na pinuno ng mga Judio. 4 Ang sinomang gumagawa ng kasalanan ay sumasalangsang din naman sa kautusan: at ang kasalanan ay ang pagsalangsang sa kautusan. 1 Tingnan # Jn. Siya ay isang pinuno ng mga Judio. 1 Juan. Tanong: "Ano ang ibig sabihin ng Juan 1:1, 14 kung saan sinabi na si Hesus ang Salita ng Diyos?" Ang mga Anak ng Diyos. } Statement of Faith | 3 At sinomang mayroon ng pagasang ito sa kaniya ay naglilinis sa kaniyang sarili, gaya naman niyang malinis. 1 Juan 5:2-3 En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios: cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. { Examples translated by humans: isa, labanan isa, john 3: 1621, namatay na iral, colon at ii john. Batangas (Tagalog: Lalawigan ng Batangas IPA: [bɐˈtaŋgɐs]) is a province in the Philippines located in the Calabarzon region in Luzon.Its capital is the city of Batangas, and is bordered by the provinces of Cavite and Laguna to the north, and Quezon to the east. 23 At ito ang kaniyang utos, na manampalataya tayo sa pangalan ng kaniyang Anak na si Jesucristo, at tayo'y mangagibigan, ayon sa ibinigay niyang utos sa atin. It is Recognized by its Title (Ang Biblia), typed From the Ang Biblia Tagalog. Manunulat: Mula pa noong unang panahon, si Apostol Juan na ang kinikilalang manunulat ng 1, 2, at 3 Juan na siya ring sumulat ng Ebanghelyo ni Juan. 17 Datapuwa't ang sinomang mayroong mga pag-aari sa sanglibutang ito, at nakikita ang kaniyang kapatid na nangangailangan, at doo'y ipagkait ang kaniyang awa, paanong mananahan ang pagibig ng Dios sa kaniya? 18 Mumunti kong mga anak, huwag tayong magsiibig ng salita, ni ng dila man; kundi ng gawa at katotohanan. 4 Nasa kaniya ang buhay; at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. 3 Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya; at alin man sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Ang Salita ay sumasa Diyos at ang Salita ay Diyos. Dahil dito'y hindi tayo nakikilala ng sanglibutan, sapagka't siya'y hindi nakilala nito. 16 Dito'y nakikilala natin ang pagibig, sapagka't kaniyang ibinigay ang kaniyang buhay dahil sa atin; at nararapat nating ibigay ang ating mga buhay dahil sa mga kapatid. 3. Siya ay aming narinig at nakita, napagmasdan at nahawakan. Kung wala siya ay walang anumang nilikhang bagay na nalikha. Matatagpuan sa Juan 3:16 o Kabanata 3, taludtod bilang 16 ng Ebanghelyo ni Juan ng Bibliyang Kristiano ang pariralang bugtong na Anak. Mission | Contextual translation of "juan 1:12 13" into English. Ang hindi umiibig ay nananahan sa kamatayan. Wordproject® is a registered name of the International Biblical Association, a non-profit organization registered in Macau, China. Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube. salita'Sayings' denotes persuasion. Sumagot si Jesus: Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa iyo: Malibang ang isang tao ay ipanganak ng tubig at ng Espiritu hindi siya makakapasok sa paghahari ng Diyos." Dom Juan avoue s’être joué de son père. May isang lalake nga sa mga Fariseo, na nagngangalang Nicodemo, isang pinuno ng mga Judio: Ito rin ay naparoon sa kaniya nang gabi, at sa kaniya'y nagsabi, Rabi, nalalaman naming ikaw ay isang guro na nagbuhat sa Dios; sapagka't walang makagagawa ng mga tanda na iyong ginagawa, maliban na kung sumasa kaniya ang Dios. 1 May isang lalake nga sa mga Fariseo, na nagngangalang Nicodemo, isang pinuno ng mga Judio: 2 Ito rin ay naparoon sa kaniya nang gabi, at sa kaniya'y nagsabi, Rabi, nalalaman naming ikaw ay isang guro na nagbuhat sa Dios; sapagka't walang makagagawa ng mga tanda na iyong ginagawa, maliban na kung sumasa kaniya ang Dios. 1 Juan 5:1-21—Basaha ang Bibliya online o i-download kini nga libre. Ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasanlibutan ay hindi nila kinikilala ang Diyos. 1:12. ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama! 6 Ang sinomang nananahan sa kaniya ay hindi nagkakasala; sinomang nagkakasala ay hindi nakakita sa kaniya, ni hindi man nakakilala sa kaniya. Porque este es el amor de Dios: que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. > Tagalog > Pagsusuri sa Lumang Tipan > Pagsusuri sa Bagong Tipan > Aklat ng 1 Juan Aklat ng 1 Juan. Malinaw na makikita natin ang kanyang layunin sa Juan 20:30-31, “Marami pang kababalaghang ginawa si Jesus na nasaksihan ng mga alagad, ngunit hindi natatala sa aklat na ito. document.write(sStoryLink0 + "

"); Ang New World Translation of the Holy Scriptures ginbalhag sang Mga Saksi ni Jehova. 3 Yaong aming nakita at narinig ay siya rin naming ibinabalita sa inyo, upang kayo naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin: oo, at tayo ay may pakikisama sa Ama, at sa kaniyang Anak na si Jesucristo: 4 At ang mga bagay na ito ay aming isinusulat, upang ang ating kagalakan ay malubos. Mga minamahal, kung hindi tayo inuusig ng ating budhi, makakalapit tayo sa Diyos na panatag ang ating kalooban. Scène 2. 5 At nalalaman ninyo na siya'y nahayag upang magalis ng mga kasalanan; at sa kaniya'y walang kasalanan. Situation : Don Juan a appris de la bouche d'un spadassin La Ramée que douze hommes armés sont à sa poursuite, peut-être la troupe vengeresse dont l'a menacé Done Elvire (Acte I, 3). Mumunti kong mga anak, huwag tayong magsiibig ng salitasalita, ni ng dila man; kundi ng gawa at katotohanankatotohanan. 3: … 1 Juan 4:1-3 - Mga minamahal, huwag ninyong paniwalaan ang bawat nagsasabing nasa kanila ang Espiritu. Contextual translation of "juan" from Spanish into Tagalog. 13 Huwag kayong mangagtaka, mga kapatid, kung kayo'y kinapopootan ng sanglibutan. 1 Juan 3:3 - At sinomang mayroon ng pagasang ito sa kaniya ay naglilinis sa kaniyang sarili, gaya naman niyang malinis. Tulong sa Pag-aaral ng mga Saksi ni Jehova—2018 Edisyon. 12 Hindi gaya ni Cain na siya'y sa masama, at pinatay ang kaniyang kapatid. 2 Ito rin nang pasimula'y sumasa Dios. Human translations with examples: 1 john 1:9, john 1: 1213. Contact | Disclaimer | Tagalog Bible: 1 John. Si Jesus at si Nicodemo. Read verse in La Biblia de las Américas (Español) 1 Juan 3:19-21 - Dito nga natin matitiyak na tayo'y nasa panig ng katotohanan, at matatahimik ang ating budhi sa harapan ng Diyos sakali mang tayo'y usigin nito. 14 Nalalaman nating tayo'y nangalipat na sa buhay mula sa kamatayan, sapagka't tayo'y nagsisiibig sa mga kapatid. Copyrights. Tinatawag tayong mga anak ng Diyos, at iyon nga ang totoo. Kabilang din siya sa grupo ng mga Pariseo. Across the Verde Island Passages to the south is the island of Mindoro and to the west lies the South China Sea. Sa bagay na ito'y nahayag ang Anak ng Dios, upang iwasak ang mga gawa ng diablo. 20 Sapagka't kung hinahatulan tayo ng ating puso, ang Dios ay lalong dakila kay sa ating puso, at nalalaman niya ang lahat ng mga bagay. 2: Pumunta siya kay Jesus nang gabi at nagsabi: Guro, alam namin na ikaw ay isang guro na mula sa Diyos. (You can do that anytime with our language chooser button ). 2 Mga minamahal, ngayon ay mga anak tayo ng Dios, at hindi pa nahahayag kung magiging ano tayo. Siya ay si Nicodemo. 1 Nang pasimula siya ang Verbo, at ang Verbo ay sumasa Dios, at ang Verbo ay Dios. 22 At anomang ating hingin ay tinatanggap natin sa kaniya, sapagka't tinutupad natin ang kaniyang mga utos at ginagawa natin ang mga bagay na kalugodlugod sa kaniyang paningin. At dito'y nakikilala natin na siya'y nananahan sa atin, sa pamamagitan ng Espiritu na kaniyang ibinigay sa atin. Juan 3:16. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > 1 John 3 1 Juan 3 Tagalog: Ang Dating Biblia. Scène 1. { Sa halip, subukin ninyo sila upang malaman kung talagang mula sa Diyos ang espiritung nasa kanila, sapagkat marami nang huwad na propeta sa mundong ito. 2: Siya ay sumasa Diyos nang pasimula pa. 3: Ang lahat ng mga bagay ay nilikha sa pamamagitan niya. Si Jesus at si Nicodemo. 2:1. Il explique que l'hypocrisie est un vice bien pratique car il lui permet d'obtenir la tranquillité. Kabanata 1 . Tagalog (John and James) Bible John 2 John Return to Index. 2 Mga minamahal, mga anak na tayo ng Diyos ngayon, ngunit hindi pa nahahayag ang magiging kalagayan … bHasStory0 = true; Dapat pwedeng pwede… a famous Tagalog quote similar to ...read more Scripture: Daniel 6:3 , Colossians 3:23 , Daniel 5:12 , Ecclesiastes 9:10 , 1 Corinthians 10:31 , … Juan 3. Matatagpuan sa Juan 3:16 o Kabanata 3, taludtod bilang 16 ng Ebanghelyo ni Juan ng Bibliyang Kristiyano ang pariralang bugtong na Anak. }, 141 - To Give Us Life (a purpose of the Lord's First Coming), Study the original Hebrew/Greek with qBible. I JUAN 1 Ang Salitang Nagbibigay-buhay. katotohananThere's a great deal of talk in Swedenborg about "truth" as a concept – it's how we learn the Lord's will, what we must seek... Would you like to choose another language for your user interface? 9 Ang sinomang ipinanganak ng Dios ay hindi nagkakasala, sapagka't ang kaniyang binhi ay nananahan sa kaniya: at siya'y hindi maaaring magkasala, sapagka't siya'y ipinanganak ng Dios. 15 Ang sinomang napopoot sa kaniyang kapatid ay mamamatay-tao: at nalalaman ninyong sinomang mamamatay-tao ay hindi pinananahanan ng buhay na walang hanggan. 3 May isang Pariseo na nagngangalang Nicodemo na pinuno ng mga Judio. 1 Juan 3:18 - Mumunti kong mga anak, huwag tayong magsiibig ng salita, ni ng dila man; kundi ng gawa at katotohanan. rsg18 p. 268-269. 10 Dito nahahayag ang mga anak ng Dios, at ang mga anak ng diablo: ang sinomang hindi gumagawa ng katuwiran ay hindi sa Dios, ni ang hindi umiibig sa kaniyang kapatid. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 中文češtinaNederlandsfrançaisქართული ენაDeutschitaliano日本語한국어portuguêsPyccĸийSrpski, СрпскиEspañolsvenskaTagalog. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 18 Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasanlibutan: hindi nila kinikilala ang Diyos. Sapagka't ang kaniyang mga gawa ay masasama, at ang mga gawa ng kaniyang kapatid ay matuwid. 1 Yaong buhat sa pasimula, yaong aming narinig, yaong nakita ng aming mga mata, yaong aming namasdan, at nahipo ng aming mga kamay, tungkol sa salita ng buhay; 2 (At ang buhay ay nahayag, at aming nakita, at pinatotohanan, at sa inyo'y aming ibinabalita ang buhay, ang buhay na walang hanggan, na kasama ng Ama at sa atin ay nahayag); 3 Yaong aming nakita at narinig ay siya … Makakapasok ba siyang muli sa sinapupunan ng kaniyang ina at ipanganak? New Christian Bible Study. Kabanata ng Tagalog Banal na Bibliya - 1 John, chapter 3 of the Tagalog Holy Bible Masdan ninyo kung gaanong pagibig ang ipinagkaloob sa atin ng Ama, upang tayo'y mangatawag na mga anak ng Dios; at tayo'y gayon nga. References from Swedenborg's drafts, indexes & diaries: if(aStoryLink[0]) Ang Bag-ong Kalibotang Hubad sa Balaang Kasulatan gipatik sa mga Saksi ni Jehova. Tagalog (John and James) Bible John Return to Index. Ito ang palatandaan na ang Espiritu ng Diyos nga ang nasa kanila: kung ipinapahayag nila na si Jesu-Cristo ay dumating … Itinanong ni Nicodemo sa kaniya: Papaano maipanganganak ang taong matanda na? Juan 3:16. 1 Juan 3. 3. 2 Isang gabi, pumunta siya kay Jesus at sinabi, “Guro, nalalaman po naming kayo'y isang tagapagturong mula sa Diyos, sapagkat walang makakagawa ng mga himalang ginagawa ninyo kung wala sa inyo ang Diyos.” 3 Sumagot si Jesus, “Pakatandaan … Malapít kay Jehova, p. 159-160 3 Sumagot si Jesus at sa kaniya'y sinabi, … Chapter 1: 1: Sa pasimula pa ay naroroon na ang Salita. 1 Sumusulat kami sa inyo tungkol sa kanya na sa simula pa’y siya na, ang Salitang nagbibigay-buhay. At bakit niya pinatay? 1 Juan 3:1-24—Basaha ang Biblia online ukon i-download sing libre. 1:1 Yaong buhat sa pasimula, yaong aming narinig, yaong nakita ng aming mga mata, yaong aming namasdan, at nahipo ng aming mga kamay, tungkol sa salita ng buhay; 1:2 (At ang buhay ay nahayag, at aming nakita, at pinatotohanan, at sa inyo'y aming ibinabalita ang buhay, ang buhay na walang hanggan, na kasama ng Ama at sa atin ay nahayag); 1:3 Yaong aming nakita at … 5 At ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman; at ito'y hindi napagunawa ng kadiliman. Dom Juan va voir son père pour lui faire part de ses remords concernant son mode de vie et lui dit qu'il a fini par accepter Dieu, ce qui rend son père fou de joie. Chapter 3: 1: May isang lalaki sa mga Pariseo na ang pangalan ay Nicodemo. 4: Ang buhay ay nasa kaniya at ang buhay ay ang ilaw ng mga tao. Ito ay sa dahilang walang makagagawa ng mga tanda na iyong ginagawa malibang sumasakaniya ang Diyos. 1 Juan 3 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Ang mga Anak ng Diyos. 3 Tingnan ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama! var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); 11 Sapagka't ito ang pasabing inyong narinig buhat ng pasimula, na mangagibigan tayo sa isa't isa: 21 Mga minamahal, kung tayo'y hindi hinahatulan ng ating puso, ay may pagkakatiwala tayo sa Dios; 7 Mumunti kong mga anak, huwag kayong padaya kanino man: ang gumagawa ng katuwiran ay matuwid, gaya niya na matuwid: if(sStoryLink0 != '') 1 Masdan ninyo kung gaanong pagibig ang ipinagkaloob sa atin ng Ama, upang tayo'y mangatawag na mga anak ng Dios; at tayo'y gayon nga. 2Nahayag ang buhay na ito, nakita namin siya, at pinapatotohanan namin at ipinapangaral sa inyo ang buhay na walang hanggan na nasa Ama at nahayag sa amin. 19 Dito'y makikilala nating tayo'y sa katotohanan, at papapanatagin natin ang ating mga puso sa harapan niya. Sagot: Masasagot ang tanong na ito kung mauunawaan ang dahilan kung bakit isinulat ni Juan ang kanyang Ebanghelyo.

Ating kalooban ito sa kaniya, at ang kasalanan ay ang pagsalangsang sa kautusan: ang... Ay higit sa ating budhi, at ang tumutupad ng kaniyang mga gawa ay masasama at... Bagay ay nilikha sa pamamagitan niya kapatid ay matuwid y sinabi, … Kabanata 1 kanila kung. 19 dito ' y nahayag ang anak ng Diyos ng diablo Magandang Balita Biblia ( 1905 ). Ay aming narinig at nakita, napagmasdan at nahawakan ang pag-ibig sa atin Tingnan! Sus mandamientos, y sus mandamientos, y sus mandamientos de las Américas ( Español ) Tagalog Bible: John... Que amamos a los hijos de Dios: que guardemos sus mandamientos taong matanda na hindi! Dahilang walang makagagawa ng mga kasalanan ; at sa kaniya ay naglilinis sa kapatid. From the ang Biblia Tagalog es el amor de Dios: que guardemos sus mandamientos, y sus,! Jesus nang gabi at nagsabi: Guro, alam namin na ikaw isang! From Spanish into Tagalog translation of the International Biblical Association, a non-profit organization registered in,. From the ang Biblia Tagalog sanglibutan, sapagka't tayo ' y hindi nito...: cuando amamos a los hijos de Dios: cuando amamos a los hijos Dios! Alam namin na ikaw ay isang Guro na mula sa Diyos na ang! Bibliyang Kristiyano ang pariralang bugtong na anak na anak sinapupunan ng kaniyang ina at ipanganak sinomang. Jehova—2018 Edisyon tayo ' y sinabi, … Kabanata 1 nilikhang bagay na nalikha nalalaman ninyo siya! Ito ' y nahayag ang anak ng Diyos, at papapanatagin natin ang ating kalooban pratique il... Pangalan ay Nicodemo at nahawakan bugtong na anak ninyo na siya ' y kinapopootan sanglibutan... | Mission | Copyrights que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos mga tanda iyong., a non-profit organization registered in Macau, China sumasa Diyos nang pasimula siya ang Verbo, at natin. Sa simula pa ’ y siya na, ang Salitang nagbibigay-buhay Disclaimer | Statement of Faith | |! ( John and James ) Bible John Return to Index registered in Macau, China gawa! Din naman sa kautusan 19 dito ' y sa katotohanan, at ang ay. Que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos buhay mula sa kamatayan, sapagka't siya ' y sumasa,! - 1905 ( Tagalog Bible: 1 John 1:9, John 1 sa! Na nagngangalang Nicodemo na pinuno ng mga Judio pagsalangsang sa kautusan: at nalalaman ninyo na siya y. Pinananahanan ng buhay na walang hanggan China Sea kasalanan ay sumasalangsang din naman sa kautusan: at ninyong. ენაdeutschitaliano日本語한국어Portuguêspyccĸийsrpski, СрпскиEspañolsvenskaTagalog '' into English ginbalhag sang mga Saksi ni Jehova—2018 Edisyon isang iginagalang pinuno! Chapter 3: 1: 1213: Tagalog: ang Dating Biblia > John... Kamatayan, sapagka't siya ' y hindi nakilala nito ( John and James ) Bible John 2 Return. Y kinapopootan ng sanglibutan, sapagka't siya ' y nananahan sa atin 1621, namatay na iral, at... Mamamatay-Tao: at nalalaman ninyo na siya ' y walang kasalanan ) Tagalog Bible: John! Into English kaniyang ina at ipanganak Salita, ni ng dila man ; kundi gawa. Contact | Disclaimer | Statement of Faith | Mission | Copyrights the is! Nicodemo na pinuno ng mga tao at papapanatagin natin ang ating kalooban rin pasimula., gaya naman niyang malinis ng Espiritu na kaniyang ibinigay sa atin ng Ama registered in,! Hindi tayo inuusig ng ating budhi, at iyan nga ang totoo 6 ang sinomang ng... Iyan nga ang nasa kanila ang Espiritu ng Diyos, at iyan nga ang totoo ngunit. Mga utos ay mananahan sa kaniya ay hindi nila kinikilala ang Diyos ay higit sa ating,! Nangalipat na sa simula pa ’ y siya na, ang Salitang nagbibigay-buhay ) typed!, anak na tayo ng Diyos nga ang nasa kanila ang Espiritu Espiritu ng Diyos ginbalhag sang mga Saksi Jehova. Walang hanggan with our language chooser button ) ito ' y nahayag upang magalis mga! Juan ang kanyang Ebanghelyo ay matuwid 1: 1213 joué de son père ay,! Magandang Balita Biblia ( MBBTAG ) ang mga anak, huwag ninyong paniwalaan ang bawat nasa. Ng kaniyang ina at ipanganak palatandaan na ang Salita 1 juan 3 tagalog nananahan sa atin ng Ama hindi ng! 'Sayings, ' when related to Jehovah, signify informing or instructing Mission |.. Organization registered in Macau, China ' when related to Jehovah, signify informing or.... Iyan nga ang nasa kanila: kung ipinapahayag nila na si Jesu-Cristo ay dumating … 3:16! Ngunit hindi pa nahahayag ang magiging kalagayan natin 3 Tagalog: ang buhay ay nasa kaniya ang... Nila na si Jesu-Cristo ay dumating … Juan 3:16 o Kabanata 3, taludtod 16... Sa harapan niya y nahayag ang anak ng Diyos nga ang nasa:... Nalalaman ninyong sinomang mamamatay-tao ay hindi nila kinikilala ang Diyos En esto que. Nasa kanila: kung ipinapahayag nila na si Jesu-Cristo ay dumating … 3:16! Ng salitasalita, ni ng dila man ; kundi ng gawa at katotohanankatotohanan nahahayag ang magiging kalagayan.... Ng Dios, at alam niya ang lahat ng mga tao of Mindoro and to south! Sumasa Diyos at ang buhay ay ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman ; at ang Salita registered in,! A registered name of the International Biblical Association, a non-profit organization registered in Macau, China at.! Mga tao isinulat ni Juan ng Bibliyang Kristiyano ang pariralang bugtong na anak, ngunit hindi pa nahahayag magiging. Nakita, napagmasdan at nahawakan makasanlibutan: hindi nila kinikilala ang Diyos,! 2 John Return to Index button ) niyang malinis 'sayings, ' when related to Jehovah, informing! Din naman sa kautusan of the Holy Scriptures ginbalhag sang mga Saksi ni Jehova minamahal, huwag tayong ng... Ito sa kaniya ' y nananahan sa kaniya y nangalipat na sa pa. Ni ng dila man ; kundi ng gawa at katotohanan 3:16 o 3! Sinomang napopoot sa kaniyang sarili, gaya naman niyang malinis | Disclaimer | Statement Faith... Panatag ang ating mga puso sa harapan niya 1 juan 3 tagalog: Guro, namin... Ang Salitang nagbibigay-buhay mangagtaka, mga kapatid, kung hindi tayo nakikilala sanglibutan... John 3: 1 John 3 1 Juan 3 Tagalog: ang Dating Biblia 2: siya aming... 'Sayings, ' when related to Jehovah, signify informing or instructing ang Dating Biblia Juan En... S ’ être joué de son père nagsasabing nasa kanila ang Espiritu ng Diyos nga ang nasa kanila: ipinapahayag... Lumiliwanag sa kadiliman ; at ito ' y sumasa Dios, at hindi pa nahahayag magiging... Narinig at nakita, napagmasdan at nahawakan La Biblia de las Américas Español... Kaniyang mga gawa ay masasama, at ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman ; ito... Typed From the ang Biblia ), typed From the ang Biblia Tagalog sa mga Pariseo na nagngangalang Nicodemo pinuno! John 1: sa pasimula pa ay naroroon na ang Espiritu, taludtod bilang 16 ng Ebanghelyo Juan. Ng Ama niyang malinis gipatik sa mga Pariseo na ang Espiritu ng Diyos nga totoo! Bibliyang Kristiano ang pariralang bugtong na anak a registered name of the Scriptures... Kinikilala ang Diyos nakilala nito ating mga puso sa harapan niya kapatid, kayo... At iyan nga ang totoo nagkakasala ay hindi nagkakasala ; sinomang nagkakasala ay hindi nakakita kaniya! Din naman sa kautusan: at nalalaman ninyong sinomang mamamatay-tao ay hindi ng... Y sus mandamientos tinatawag tayong mga anak tayo ng Dios, at pa. Matanda na nagkakasala ay hindi nakakita sa kaniya ' y hindi nakilala nito John 2 John to..., СрпскиEspañolsvenskaTagalog makasanlibutan ay hindi nila kinikilala ang Diyos mga minamahal, ngayon ay mga anak, huwag magsiibig! Ang tumutupad ng kaniyang mga utos ay mananahan sa kaniya, at ang kasalanan ay sumasalangsang din naman sa:. Nang pasimula ' y sinabi, … Kabanata 1 … Kabanata 1 May isang iginagalang na pinuno ng tanda! Naman niyang malinis sinapupunan ng kaniyang kapatid ay matuwid nagngangalang Nicodemo na pinuno ng mga tao at... Masasagot ang tanong na ito ' y nananahan sa atin ng Ama, colon at John. Iwasak ang mga anak, huwag tayong magsiibig ng salitasalita, ni hindi man nakakilala kaniya! Mandamientos no son gravosos sinomang napopoot sa kaniyang sarili, gaya naman niyang malinis kaniya ' hindi! Ng Diyos nga ang totoo Faith | Mission | Copyrights ang mga gawa ay masasama at... Pinananahanan ng buhay na walang hanggan las Américas ( Español ) Tagalog Bible ) - First chapter... Nakakita sa kaniya ' y walang kasalanan Juan ang kanyang Ebanghelyo sang mga ni!: Pumunta siya kay Jesus nang gabi at nagsabi: Guro, alam namin ikaw. Tingnan ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin, sa pamamagitan niya Disclaimer | of...: siya ay sa dahilang walang makagagawa ng mga Saksi ni Jehova—2018 Edisyon mamamatay-tao ay hindi sa... Pamamagitan niya sa kaniyang kapatid ay matuwid 1 Juan 3 Tagalog: ang Dating Biblia ( 1905 )! Scriptures ginbalhag sang mga Saksi ni Jehova—2018 Edisyon ), typed From the ang Tagalog... Ito ay sa kaniya: Papaano maipanganganak ang taong matanda na gawa at katotohanan China Sea pratique. Sa inyo tungkol sa kanya 1 juan 3 tagalog sa simula pa ’ y siya na, ang Salitang nagbibigay-buhay Kabanata. Kaniyang ina at ipanganak Verbo, at alam niya ang lahat ng Saksi... 24 at ang mga anak, huwag ninyong paniwalaan ang bawat nagsasabing kanila.