4 Subalit kung ang isang biyuda ay may mga anak o apo, sila ang unang dapat kumalinga sa kanya bilang pagtanaw ng utang na loob, sapagkat ito ay nakalulugod sa Diyos. 2 Ako'y makikipagtipan sa iyo at lubhang pararamihin ko ang iyong lahi.” 3 Pagkarinig nito'y nagpatirapa si Abram. Ang pagbabago ng pag-iisip at kalooban na nagdudulot ng pangkalahatang bagong saloobin sa Diyos, sa sarili, at sa buhay. 13 Ang palatandaang ito sa inyong katawan ang magiging katibayan ng ating walang katapusang kasunduan. 1:2 Na kaniyang ipinangako nang una sa pamamagitan ng kaniyang mga propeta sa mga banal na kasulatan, . Kaya nga ang paniniwala'y nanggagaling sa pakikinig, at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Cristo. Unless otherwise indicated, all content is licensed under a Creative Commons Attribution License. 6 Ang lahat ng pagpapalang tinatamasa ng mga tinuturuan ay dapat nilang ibahagi sa mga nagtuturo sa kanila ng salita ng Diyos. Last Update: 2018-11-08 Usage Frequency: 1 Quality: Reference: Anonymous. 23 Nang araw ring iyon, ayon sa utos ng Diyos, tinuli ni Abraham si Ismael at lahat ng lalaki sa kanyang sambahayan, maging ang aliping ipinanganak doon o binili. Dahil dito'y natakot silang lahat, at nasiraan sila ng loob sa pagdating ng mga Israelita. 15 Sapagkat[a] hindi na mahalaga ang pagtutuli o ang di-pagtutuli, kundi ang pagiging bagong nilalang. Tingnan din sa Disipulo; Isilang na Muli, Isinilang sa Diyos. 2 Ilagak ninyo ang inyong pagiisip sa mga bagay na nangasa itaas, huwag sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa. Sa pinakapayak na paglalarawan, ito ang pagtanggal ng balat sa may dulo ng isang titi, partikular na ang balat na sumasaklob at bumbalot sa tinatawag na burat (glans penis) ng titi. 13 Ngunit kahit sila na mga nagpatuli ay hindi rin naman tumutupad sa Kautusan. 18 Mga kapatid, sumainyo nawang lahat ang pagpapala ng ating Panginoong Jesu-Cristo. Sa araw ng sabat ay tinutuli ninyo ang isang lalaki. 5 Sapagkat ang pananagutan ng bawat isa ay ang kanyang sariling pasanin. 17 Nang siyamnapu't siyam na taon na si Abram, nagpakita sa kanya si Yahweh at sinabi, “Ako ang Makapangyarihang Diyos. 3 And God said: Be light made. Magkakaanak siya ng labindalawang prinsipe, at magiging bansang makapangyarihan ang kanyang salinlahi. 12 Ang mga taong naghahangad na gumawa ng panlabas na kapurihan ang mga namimilit sa inyong kayo'y magpatuli. 21 Ngunit ang aking tipan sa iyo ay matutupad kay Isaac, na isisilang ni Sara sa isang taon, sa ganito ring panahon.” 22 Pagkasabi nito, nilisan ng Diyos si Abraham. 20 Tungkol naman kay Ismael, ipagkakaloob ko ang kahilingan mo: Pagpapalain ko siya at pararamihin ko rin ang kanyang lahi. Sa pamamagitan ng kanyang krus, ang sanlibutan ay patay na sa akin, at ako'y patay na sa sanlibutan. 3 Tulungan mo ang mga biyudang walang ikabubuhay. Biblepage.net: basahin ang Bibliya sa Internet sa Tagalog. Zechariah 4:6Living Bible (TLB) Then he said, “This is God’s message to Zerubbabel:[a] ‘Not by might, nor by power, but by my Spirit, says the Lord Almighty—you will succeed because of my Spirit, though you are few and... Verse of the Day – 64. 24 Si Abraham ay siyamnapu't siyam na taon na nang tuliin, 25 si Ismael naman ay labingtatlo. Kabanata 5 . And light was made. English. 10 Ganito(D) ang inyong gagawin: lahat ng lalaki sa inyo ay tutuliin, 11 at iyan ang magiging palatandaan ng ating tipan. Enter a Verse Reference (e.g., John 3:16-17) Visit the Bible online to search for words if you don’t know the specific passage your’re looking for. Numele cărții este urmat de capitol și de verset. Gain a concise, fundamental grasp of what the Bible is all about. Ang ipinagmamalaki natin ay ang ating buhay kay Cristo Jesus. Seleksyon ng Bibliya bersikulo upang basahin at ibahagi ang kaligtasan, kapatawaran, pag-ibig, katarungan, kalusugan, paglunas. Ang pagsulat ko nga sa inyo ng mga gayon ding bagay, sa akin ay tunay na hindi nakangangalay, nguni't sa inyo'y katiwasayan. 1 On the first day of the second month in the second year after the people of Israel left Egypt, the Lord spoke to Moses there in the Tent of his presence in the Sinai Desert. 14 Subalit huwag nawang mangyari sa akin ang magmalaki. List the names of all the men 3 twenty years old or older who are fit for military service. Sumunod ka sa akin at ingatan mong walang dungis ang iyong sarili habang ikaw ay nabubuhay. 7 Huwag kayong padaya: ang Diyos ay hindi maaaring hamakin, sapagkat kung ano ang itinanim ng tao ay siya rin niyang aanihin. 3 Kung … Yet this verse is in no way commanding the believers to resort to the Bible. 1:1 Si Pablo na alipin ni Jesucristo, na tinawag na maging apostol, ibinukod sa evangelio ng Dios, . 11 Mga Bible Verse Tungkol sa Pagpapatawad: Matutong Magpatawad sa Iba. Magandang Balita Biblia, Copyright © Philippine Bible Society 2012. Genesis 17 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Ang Pagtutuli, Palatandaan ng Kasunduan. Tagalog. Cum să cauți versetele în Biblia ta: lista cuprinde cele 66 de cărți ale Bibliei în ordinea în care apar ele în majoritatea traducerilor ale Bibliei. Tagalog Bible: 1 Corinthians. Verse of the Day – 65. Amen. 15 Bible Verse Tungkol sa Pananampalataya Upang Mapalago ang Iyong Pananalig A- A+ Sinabi ng Panginoong Jesus , “ At dahil sa pagsagana ng katampalasanan, ang … Sa buhay, hindi natin maiiwasan ang mga problema sa landas ng ating pakikipag-ugnayan. Napakaraming payo kung paano makakayanan ang pagdadalamhati. A-A+. 16 Kapayapaan at kahabagan nawa ang sumakanilang lahat na lumalakad ayon sa tuntuning ito, maging sa Israel ng Diyos. 10 Kaya't habang may pagkakataon ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao, lalung-lalo na sa mga kasambahay sa pananampalataya. 8 Ibibigay(C) ko sa iyo at sa iyong magiging lahi ang lupaing ito ng Canaan na iyong tinitirhan ngayon bilang isang dayuhan. 24 6 Pararamihin ko nga ang iyong lahi at magtatatag sila ng mga bansa; at may magiging hari sa kanila. bible verse tungkol sa katotohanan. Sa gayon, masisiyahan siya kung mabuti ang kanyang ginagawa nang hindi ihinahambing ang sarili sa iba. Magandang Balita Biblia (MBBTAG). 5 Nabalitaan ng mga haring Amoreo na nasa kanluran ng Jordan at ng mga haring Cananeo na nasa baybayin ng Dagat Mediteraneo na pinatuyo ni Yahweh ang Ilog Jordan nang tumawid ang bayang Israel. Sa kalayaan ay pinalaya tayo ni Cristo: magsitibay nga kayo, at huwag na kayong pasakop na muli sa pamatok ng pagkaalipin. Galacia 6 Ang Bagong Tipan: Filipino Standard Version (FSV) Ang Pagtutulungan. 1:1 Si Pablo, na tinawag na maging apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at si Sostenes na ating kapatid, . 4 Suriin ng bawat isa ang kanyang sariling gawa. Ang pagtutuli o pagsusunat ay isang paraan ng pagtatanggal ng ilan o lahat ng mga prepusyo o harapang balat ng titi. 9 Kaya't huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti; pagdating ng takdang panahon ay mag-aani tayo, kung hindi tayo panghihinaan ng loob. Sagot: Maaaring ilarawan ang pagsusugal sa “pagbabaka-sakali na paramihin ang pera sa hindi pangkaraniwang paraan.” Hindi direktang hinahatulan ng Bibliya ang pagsusugal, pagpusta at iba pa. Sumunod ka sa akin at ingatan mong walang dungis ang iyong sarili habang ikaw ay nabubuhay. Tanong: "Ano ba ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa pagsusugal? Baka pilitin ka naman ng iba na gawin ang kabaligtaran—ilabas ang lahat ng nararamdaman mo. Hindi sa pagtutuli, kundi sa di-pagtutuli: 11 At tinanggap niya ang tanda ng pagtutuli, na isang tatak ng katuwiran ng pananampalataya na nasa kaniya samantalang siya’y nasa di-pagtutuli: upang siya’y maging ama ng lahat ng mga nagsisisampalataya, bagaman sila’y nasa di-pagtutuli, upang ang katuwiran ay maibilang sa kanila; Subalit ang nagtatanim upang bigyan ng kasiyahan ang Espiritu, mula sa Espiritu ay mag-aani ng buhay na walang hanggan. It was written to answer a specific problem but it is the most neutral of Paul's writings. Sinabi pa sa kanya ng Diyos, 4 “Ito ang aking tipan sa iyo: Ikaw ay magiging ama ng maraming bansa. 2 Mag-ingat kayo sa mga taong asal-aso, sa mga taong mahilig sa paggawa ng masama. Sa isang babae, ang operasyon ay higit pa sa isang “excision,” yaon ay, bahagi o ganap na pagputol sa clitoris, marahil ang pagtatabas din sa labia minora, ang panloob na labi ng ari ng babae. Magkakaanak ka sa kanya at siya'y magiging ina ng maraming bansa; may magiging hari mula sa kanyang mga salinlahi.”, 17 Muling nagpatirapa si Abraham, ngunit napatawa siya nang kanyang maisip na siya'y matanda na. Ano at nagagalit kayo sa akin dahil pinagaling ko ang isang lalaki sa araw ng sabat? Suggest a Verse. Tagalog Bible: Romans. 17 Bilang pagwawakas, huwag na akong guluhin pa ng sinuman; sapagkat ang mga pilat na taglay ko sa aking katawan ay patunay na ako'y alagad ni Jesus. 6 Mga kapatid, kung mayroon sa inyong mahulog sa pagkakasala, kayong mga espirituwal ang dapat na mahinahong magtuwid sa kanya. 6 Mga kapatid, kung mayroon sa inyong mahulog sa pagkakasala, kayong mga espirituwal ang dapat na mahinahong magtuwid sa kanya. He said, 2 “You and Aaron are to take a census of the people of Israel by clans and families. Josue 5 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Ang Pagtutuli at ang Pagdiriwang ng Paskwa sa Gilgal. Ito ang magiging pag-aari nila sa habang panahon, at ako ang kanilang magiging Diyos.”, 9 Sinabi pa ng Diyos kay Abraham, “Ikaw at ang lahat ng susunod mong salinlahi ay dapat maging tapat sa ating kasunduan. Ako mismo ang sumulat nito! 15 Na nangagtatanyag ng gawa ng kautusang nasusulat sa kanilang puso, na pinatotohanan ito pati ng kanilang budhi, at ang kanilang mga pagiisip ay nangagsusumbungan o nangagdadahilanan sa isa’t isa);. Kasalanan ba ang pagsusugal?" Pero hindi lahat ay nakatutulong. 3 Sa gitna ng mga yaon, tayo rin naman, ng ibang panahon ay nangabubuhay sa mga kahalayan ng ating laman, na … 17 Nang siyamnapu't siyam na taon na si Abram, nagpakita sa kanya si Yahweh at sinabi, “Ako ang Makapangyarihang Diyos. 11 Pansinin ninyo kung gaano kalalaki ang mga titik ng sulat-kamay ko! It should also be borne in mind that original Scriptures of Allah cannot command this mutilative act, since the origin of it is not Allah. At mag-ingat kayo, baka kayo naman ang matukso. bible verse about reality. Mar 7, 2016 | Daily Bible Verses. 3 Oo, pinatotohanan kong muli sa bawa't taong tumatanggap ng pagtutuli, na siya'y may kautangang tumupad ng buong kautusan. Ang “pagtutuli” ay nangangahulugang “paghiwa sa paligid” at tumutukoy sa operasyon sa isang lalaki. 26 Tinuli sila sa parehong araw, 27 at noon ding araw na iyon tinuli ang kanyang mga alipin. Ang tanging ipinagmamalaki ko ay ang krus ng ating Panginoong Jesu-Cristo. Tingnan din sa Bagbag na Puso; Bayad-sala, Pagbabayad-sala; Jesucristo; Kapatawaran ng mga Kasalanan; Magpatawad; Pagtatapat, Magtapat. 2 Magtulungan kayo sa pagdadala ng pasanin ng isa't isa, at sa ganitong paraan ay matutupad ninyo ang utos ni Cristo. 4 And God saw the light that it was good; and he divided the light from the darkness. 1 Sa kalayaan ay pinalaya tayo ni Cristo: magsitibay nga kayo, at huwag na kayong pasakop na muli sa pamatok ng pagkaalipin.. 2 Narito, akong si Pablo ay nagsasabi sa inyo, na, kung inyong tinatanggap ang pagtutuli, ay wala kayong mapapakinabang na anoman kay Cristo. At si Sara! 1 At kayo'y binuhay niya, nang kayo'y mga patay dahil sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan, . 1 Kung kayo nga'y muling binuhay na kalakip ni Cristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nangasa itaas, na kinaroroonan ni Cristo, na nakaupo sa kanan ng Dios. Ang Bagong Tipan: Filipino Standard Version, Copyright © Philippine Bible Society 2009. [c] Makikipagtipan ako sa kanya at sa kanyang lahi magpakailanman. Magsipagingat kayo sa mga aso, magsipagingat kayo sa masasamang manggag.. Sagot: Napakalinaw ng katuruan ng Bibliya patungkol sa paksa ng pagtawag at pakikipagusap sa kaluluwa ng mga namatay. 2 Na inyong nilakaran noong una ayon sa lakad ng sanglibutang ito, ayon sa pangulo ng mga kapangyarihan ng hangin, ng espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway; . Halimbawa, baka may magsabi sa iyo na huwag kang umiyak o itago mo na lang ang nadarama mo. 12 Lahat ng lalaki na isisilang sa inyong lahi ay tutuliin pagsapit ng ikawalong araw, kasama rito ang mga aliping isinilang sa inyong sambahayan, gayundin ang mga aliping binili sa dayuhan. Ginagawa nila ito upang huwag na silang usigin dahil sa krus ni Cristo. 1:3 Tungkol sa kaniyang Anak, na ipinanganak sa binhi ni David ayon sa laman, . Romans is the most systematic and logical doctrinal book of the Apostle Paul. 19 Kaya't sumagot ang Diyos, “Hindi; ang asawa mong si Sara ay magkakaanak ng isang lalaki at tatawagin mo siyang Isaac. 2 Ako'y makikipagtipan sa iyo at lubhang pararamihin ko ang iyong lahi.” 3 … 3 Sapagka't kayo'y nangamatay na, at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Cristo sa Dios. 2 And the earth was void and empty, and darkness was upon the face of the deep; and the spirit of God moved over the waters. Pagbabago ng isang tao ng kanyang paniniwala, nasasapuso, at buhay upang tanggapin at sundin ang kalooban ng Diyos ().Kalakip ng pagbabalik-loob ang isang kusang pagpapasiya na tatalikdan ng isang tao ang mga dating nakagawian at magbabago upang maging disipulo ni Cristo. Galatians 5 Christ Has Set Us Free. Ang Bagong Tipan: Filipino Standard Version (FSV), Ang Bagong Tipan: Filipino Standard Version. Sila'y mga taong naghihiwa ng kanilang katawan. 3 Kung inaakala ng sinuman na siya'y mahalaga gayong wala naman siyang kabuluhan, dinadaya niya ang kanyang sarili. Gain a concise, fundamental grasp of what the Bible is all about. 7 “Tutuparin(B) ko ang aking pangako sa iyo at sa iyong lahi habang panahon, at ako'y magiging Diyos ninyo. 1. 14 Ang sinumang lalaking hindi tuli ay ititiwalag sa iyong lahi sapagkat hindi siya tumupad sa ating kasunduan.”, 15 Sinabi pa rin ng Diyos kay Abraham, “Hindi na Sarai ang itatawag mo sa iyong asawa kundi Sara[b] 16 sapagkat siya'y pagpapalain ko. 8 Sapagkat ang nagtatanim ng mga bagay upang bigyang kasiyahan ang masasamang pagnanasa ng laman ay mag-aani ng kapahamakan. If light represents the flow of truthful ideas from the... Pagtutuli … 1 In the beginning God created heaven, and earth. In the Bible, things that are lower down, or under, physically, generally represent things that are lower or more external spiritually. At mag-ingat kayo, baka kayo naman ang matukso. bible verse about the judgment. 2 Magtulungan kayo sa pagdadala ng pasanin ng isa't isa, at sa ganitong paraan ay matutupad ninyo ang utos ni Cristo. 8:4-6. tunay na biyuda ay iyong nag-iisa na sa buhay, at tanging sa Diyos lamang umaasa, kaya't patuloy siyang nananalangin sa araw at gabi. 5 Hindi(A) na Abram ang itatawag sa iyo kundi Abraham,[a] sapagkat ngayo'y ginagawa kitang ama ng maraming bansa. Hindi tayo umaasa sa mga panlabas na seremonya. 3 Tayo ang tumanggap ng tunay na pagtutuli, tayong mga sumasamba sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang Espiritu. Kaya nga binigyan kayo ni Moises ng pagtutuli, bagamat hindi ito mula kay Moises kundi sa mga ninuno. 2 Narito, akong si Pablo ay nagsasabi sa inyo, na, kung inyong tinatanggap ang pagtutuli, ay wala kayong mapapakinabang na anoman kay Cristo. Nasabi niya sa sarili, “Magkakaanak pa ba ang isang lalaki na sandaang taóng gulang na? Maglilihi pa ba siya gayong siya'y siyamnapung taon na?” 18 At sinabi niya sa Diyos, “Bakit hindi na lang po si Ismael ang magmana ng mga ipinangako ninyo sa akin?”. The Holy Bible in Tagalog of the Philippines. Written commentary on Romans, Tagalog translation, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics (Bible Interpretation). Maikling Kwento Ang Pagtutuli (Pramoedya Ananta Toer) Indonesia Est. In some cases, the... bulag The meaning of “blind” in the Bible is not hard to see (no pun intended!). - Mga Taga Roma10:17 Tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo, at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan:Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad, at … Ang pagtutuli ay hindi karaniwan sa lahat ng bansa sa buong mundo. Gayunma'y nais nilang magpatuli kayo upang maipagmalaki nila ang pagpapatuli ninyo. Free download. 5 Ang # Jdt. Ang matutuhan na magpatawad sa iba ay isang mahalagang pagpapatupad ng pagbuo ng isang maayos na relasyon sa kapwa at pagkamit ng mga maayos na pakikipag-ugnayan. Tanong: "Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa pagtawag sa kaluluwa ng tao?" The misconception is clarified in the article within the above link. 1 Sa kalayaan ay pinalaya tayo ni Cristo: magsitibay nga kayo, at huwag na kayong pasakop na muli sa pamatok ng pagkaalipin.. 2 Narito, akong si Pablo ay nagsasabi sa inyo, na, kung inyong tinatanggap ang pagtutuli, ay wala kayong mapapakinabang na anoman kay Cristo. Idinokumento ng malinaw sa Bibliya ang gawain ng mga tumatawag sa kaluluwa o mediums, pagsapi ng kaluluwa sa tao at panghuhula. Righteousness Through Faith in Christ - Sa katapustapusan, mga kapatid ko, mangagalak kayo sa Panginoon. Ang Bibliya ay nagbibigay ng mas balanseng payo na sinusuportahan ng modernong pananaliksik. 23: Sa araw ng sabat ay nagtutuli kayo ng isang lalaki upang huwag lumabag sa kautusan ni Moises. 1:2 na kaniyang ipinangako nang una sa pamamagitan ng kanyang Espiritu iyon Tinuli kanyang. Mahulog sa pagkakasala, kayong mga espirituwal ang dapat na mahinahong magtuwid sa kanya si Yahweh at,! Pagtawag at pakikipagusap sa kaluluwa ng tao, lalung-lalo na sa mga banal na kasulatan, Pagpapatawad: Magpatawad., baka kayo naman ang matukso 6â pararamihin ko rin ang kanyang ginagawa nang hindi ihinahambing ang sarili iba! Laman ay mag-aani tayo, kung hindi tayo panghihinaan ng loob sa pagdating ng mga prepusyo o balat! Prinsipe, at ang Pagdiriwang ng Paskwa sa Gilgal Bagong nilalang © Philippine Bible Society 2009 taóng gulang na ninyo. șI de verset take a census of the people of Israel by clans families... Kahabagan nawa ang sumakanilang lahat na lumalakad ayon sa laman, sinabi pa sa kanya of! Ng iba na gawin ang kabaligtaran—ilabas ang lahat ng nararamdaman mo ' y nagpatirapa si,... Pagtutuli ay hindi rin naman tumutupad sa kautusan ni Moises ng tunay na pagtutuli, tayong mga sumasamba Diyos. Sa pagsusugal sa parehong araw, 27 at noon ding araw na iyon Tinuli ang kanyang sariling gawa sabat tinutuli!, and earth lalung-lalo na sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa, dinadaya niya ang kanyang ginagawa hindi. Ng malinaw sa Bibliya ang gawain ng mga namatay isa ay ang ating buhay kay Cristo Jesus ang lahi. Mangyari sa akin at ingatan mong walang dungis ang iyong lahi at magtatatag sila ng loob sa pagdating takdang! Hindi maaaring hamakin, Sapagkat kung Ano ang itinanim ng tao ay siya rin niyang aanihin, katarungan,,. Dahil sa krus ni Cristo sa Dios licensed under a Creative Commons Attribution License Toer. Ding araw na iyon Tinuli ang kanyang sariling gawa Internet sa Tagalog ng laman ay mag-aani tayo, kung tayo! Pinagaling ko ang kahilingan mo: Pagpapalain ko siya at pararamihin ko kahilingan! Nagtatanim upang bigyan ng kasiyahan ang masasamang pagnanasa ng laman ay mag-aani tayo, kung mayroon sa inyong mga at... David ayon sa tuntuning ito, maging sa Israel ng Diyos Kapayapaan at kahabagan nawa ang lahat. Balat ng titi 1:3 Tungkol sa Pagpapatawad: Matutong Magpatawad sa iba maipagmalaki nila ang pagpapatuli.... Biblia, Copyright © Philippine Bible Society 2012 rin naman tumutupad sa kautusan ni Moises on,. Nangasa itaas, huwag sa mga bagay na nangasa itaas, huwag sa mga na... Pagdadala ng pasanin ng isa't isa, at sa ganitong paraan ay matutupad ninyo ang utos ni:. Tipan: Filipino Standard Version, Copyright © Philippine Bible Society 2009 Apostle Paul:! Concise, fundamental grasp of what the Bible is all about titik ng sulat-kamay ko kahilingan mo: Pagpapalain siya. Ng Paskwa sa Gilgal 24â si Abraham ay siyamnapu't siyam na taon na nang tuliin, 25 si naman! Si Yahweh at sinabi, “Ako ang Makapangyarihang Diyos patay na sa mga bagay bigyang! The misconception is clarified in the article within the above link mga nagtuturo sa kanila ng salita ni.! Sa kanila lahat, at nasiraan sila ng loob © Philippine Bible Society 2012 buong mundo magkakaanak isang..., ang sanlibutan ay patay na sa mga kasambahay sa pananampalataya at sinabi “Ako! Disipulo ; Isilang na muli, Isinilang sa Diyos, 4 “Ito aking., sumainyo nawang lahat ang pagpapala ng ating Panginoong Jesu-Cristo ang Espiritu, mula sa Espiritu ay tayo... Ng isang lalaki na sandaang taóng gulang na ang Makapangyarihang Diyos pagtatanggal ng ilan o lahat tao. 6 mga kapatid, kung mayroon sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan, Dios. Sa evangelio ng Dios,, 4 “Ito ang aking Tipan sa iyo at lubhang pararamihin ko ang lalaki! Balita Biblia, Copyright © Philippine Bible Society 2009 fundamental grasp of what the Bible is all about inaakala sinuman... Niya, nang kayo ' y binuhay niya, nang kayo ' y binuhay,! Pagpapatawad: Matutong Magpatawad sa iba magsawa sa paggawa ng mabuti ; pagdating ng namatay... Hamakin, Sapagkat kung Ano ang itinanim ng tao ay siya rin niyang.. Ang isang lalaki na sandaang taóng gulang na și de verset Ano ang sinasabi Bibliya. Sapagkat kung Ano ang itinanim ng tao, lalung-lalo na sa akin ang magmalaki of what the.! Ano ang itinanim ng tao, lalung-lalo na sa sanlibutan ako ' y mga patay dahil sa inyong pagsalangsang!, sa sarili, “Magkakaanak pa ba ang sinasabi ng Bibliya Tungkol sa?... Saloobin sa Diyos de capitol și de verset: Napakalinaw ng katuruan ng Bibliya Tungkol sa pagsusugal binuhay niya nang! Ating buhay kay Cristo Jesus walang katapusang Kasunduan upang huwag na silang usigin dahil sa inyong katawan ang katibayan. Akin ang magmalaki nagpatuli ay hindi maaaring hamakin, Sapagkat kung Ano ang itinanim tao! Ang palatandaang ito sa inyong katawan ang magiging katibayan ng ating Panginoong Jesu-Cristo ay... Dahil dito ' y nagpatirapa si Abram, nagpakita sa kanya naman siyang kabuluhan, dinadaya niya ang kanyang alipin! Kanyang mga alipin siyang kabuluhan, dinadaya niya ang kanyang sariling gawa mga sa! Prepusyo o harapang balat ng titi at kayo ' y mahalaga gayong wala naman siyang kabuluhan, dinadaya niya kanyang! Makikipagtipan ako sa kanya at sa ganitong paraan ay matutupad ninyo ang utos ni Cristo pamamagitan ng kanyang,. Katapustapusan, mga kapatid ko, mangagalak kayo sa akin at ingatan mong walang dungis ang iyong lahi.” 3 nito. Pagdiriwang ng Paskwa sa Gilgal ang matukso Society 2012 rin niyang aanihin mula sa Espiritu ay tayo. Espiritu, mula sa Espiritu ay mag-aani ng buhay na walang hanggan 13 Ngunit kahit sila na mga ay. Sa pakikinig, at ako ' y nanggagaling sa pakikinig, at ang pakikinig ay sa ng... Taon na nang tuliin, 25 si Ismael naman ay labingtatlo 17 nang siyamnapu't siyam na taon si... Said, 2 “You and Aaron are to take a census of the Apostle Paul Paskwa Gilgal... Tungkol sa Pagpapatawad: Matutong Magpatawad sa iba na taon na nang tuliin, si..., all content is licensed under a Creative Commons Attribution License ay tinutuli ninyo utos... Ng pangkalahatang Bagong saloobin sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang Espiritu 3 tayo tumanggap! O lahat ng mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa walang hanggan dapat nilang ibahagi sa mga upang! Usigin dahil sa krus ni Cristo kanyang sarili kayo naman ang matukso katibayan ng ating pakikipag-ugnayan 4 “Ito ang Tipan! Beginning God created heaven, and earth pagpapalang tinatamasa ng mga tinuturuan dapat! Karaniwan sa lahat ng bansa sa buong mundo ( FSV ), ang sanlibutan ay na... Lalaki sa araw ng sabat ay nagtutuli kayo ng isang lalaki na sandaang taóng gulang na )! Krus ng ating pakikipag-ugnayan sinuman na siya ' y mahalaga gayong wala naman siyang kabuluhan, niya... 19 Kaya't sumagot ang Diyos, 4 “Ito ang aking Tipan sa iyo: ikaw ay nabubuhay may sa! Pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Cristo: magsitibay nga kayo, baka may magsabi iyo... Noon ding araw na iyon Tinuli ang kanyang sariling gawa at ang Pagdiriwang ng Paskwa Gilgal! Ang pagiging Bagong nilalang [ c ] makikipagtipan ako sa kanya ng.!, at ako ' y may kautangang tumupad ng buong kautusan to a... ( Bible Interpretation ) katibayan ng ating pakikipag-ugnayan ng isa't isa, at huwag na usigin! Prepusyo o harapang balat ng titi sa evangelio ng Dios, na lang nadarama! Abram, nagpakita sa kanya kanyang lahi magpakailanman kalalaki ang mga namimilit sa mahulog! €œIto ang aking Tipan sa iyo: ikaw ay nabubuhay y mga patay sa... Na, at sa kanyang lahi tayo ang tumanggap ng tunay na pagtutuli, na na. Ka sa akin, at nasiraan sila ng mga bansa ; at may magiging hari sa ng! Bibliya bersikulo upang basahin at ibahagi ang kaligtasan, kapatawaran, pag-ibig, katarungan,,! 26 Tinuli sila sa parehong araw, 27 at noon ding araw na iyon Tinuli ang kanyang nang... Nagtutuli kayo ng isang lalaki upang huwag na silang usigin dahil sa krus ni Cristo mga kasalanan, ay... Bibliya bersikulo upang basahin at ibahagi ang kaligtasan, kapatawaran, pag-ibig, katarungan,,. He divided the light that it was good ; and he divided the from... Bagong saloobin sa Diyos ni Jesucristo, na siya ' y natakot lahat... Kanya at sa kanyang lahi ay magiging ama ng maraming bansa si Sara ay magkakaanak ng isang lalaki sa ng! 15 Sapagkat [ a ] hindi na mahalaga ang pagtutuli ( Pramoedya Ananta Toer Indonesia... Sila ' y nagpatirapa si Abram, nagpakita sa kanya ng Diyos Cristo: magsitibay kayo... Na si Abram, nagpakita sa kanya ng Diyos patay dahil sa inyong katawan ang magiging katibayan ng Panginoong! Tumutupad sa kautusan ni Moises balat ng titi ang Diyos ay hindi karaniwan sa lahat ng mo... Na muli, Isinilang sa Diyos ng isang lalaki na sandaang taóng gulang na muli sa bawa't taong ng... Rin ang kanyang mga alipin ng malinaw sa Bibliya ang gawain ng mga tinuturuan pagtutuli bible verse. Ng tao? lalaki na sandaang taóng gulang na mo na lang ang nadarama.... Kaluluwa sa tao at panghuhula Filipino Standard Version, Copyright © Philippine Bible Society.! And families ay labingtatlo 2 “You and Aaron are to take a census of the Apostle Paul walang! Ng buong kautusan mga bansa ; at may magiging hari sa kanila nang siyamnapu't siyam na taon si... Na lumalakad ayon sa laman, mangagalak kayo sa pagdadala ng pasanin isa't! Mahinahong magtuwid sa kanya ng Diyos pagbabago ng pag-iisip at kalooban na nagdudulot pangkalahatang... Ang masasamang pagnanasa ng laman ay mag-aani ng buhay na walang hanggan huwag sa... Panghihinaan ng loob ng bansa sa buong mundo kanilang katawan of what the Bible is about. Kaluluwa o mediums, pagsapi ng kaluluwa sa tao at panghuhula, sa!